Privacy- en klachtenreglement Care4Talent

Onderstaand reglement geldt als aanvulling op bestaande van toepassing zijnde wetgeving zoals de WBU en de SUWI en is van toepassing op alle werkzaamheden van Care4Talent vanaf opstelling van dit reglement op 10 oktober 2007.

Verwerking persoonsgegevens

 1. Voor de uitvoering van trajecten m.b.t. loopbaanbegeleiding, re‐integratie, coaching, outplacement etc. wordt door Care4Talent informatie vergaard en verwerkt.
 2. Alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk worden geacht. Deze gegevens worden in principe verzameld bij de betrokkene zelf en worden in overeenstemming met de wet (WBU ‐ Wet Bescherming Persoonsgegevens) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en opgeslagen.
 3. Met alle persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgesprongen. Dit betekent dat alle persoons‐ en/of cliëntgegevens in dossiers worden opgeborgen en dat deze na gebruik in een afgesloten kast worden opgeborgen.
 4. Care4Talent is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens van cliënten, waarvan zij kennis neemt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.
 5. Elke schriftelijke rapportage (in PDF‐formaat) over een cliënt naar een opdrachtgever wordt voorafgaand voorgelegd aan de cliënt. Pas nadat de cliënt zich schriftelijk akkoord heeft verklaard, wordt de informatie verstuurd. (Mondelinge) informatie over de voortgang van het traject behoeft niet eerst voorgelegd te worden aan de cliënt. Wel wordt de cliënt hierover na afloop (mondeling) geïnformeerd.

Verwijdering persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens die niet langer voor het doel noodzakelijk zijn worden zo spoedig mogelijk vernietigd
 2. Na beëindiging van een op de cliënt van toepassing zijnd begeleidingstraject worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer bewaard moeten blijven of wanneer de cliënt dat zelf wenst. Voor de IRO‐trajecten is op verzoek van het UWV een bewaartermijn van 5 jaar van toepassing.
 3. Verwijdering impliceert vernietiging of een zodanige bewerking dat het niet meer mogelijk is de persoon te identificeren.

Klachtenreglement Care4Talent

 1. Klachten dienen schriftelijk door de cliënt/ klager worden ingediend en dienen zo helder en duidelijk mogelijk te worden Hierin zijn datum en de feitelijke omschrijving van het incident van belang.
 2. De klager krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van een klacht.
 3. Een klacht dient uiterlijk 3 maanden na het incident te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn, hoeft de klacht niet te worden behandeld.
 4. Bij het niet behandelen van de klacht wordt binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de klacht de klager schriftelijk in kennis gesteld.
 5. De klacht wordt binnen 4 weken behandeld.
 6. Indien de omstandigheden dat nodig en/of wenselijk maken zal Care4Talent een derde partij verzoeken om onafhankelijk onderzoek te doen naar de gronden van de klacht.
 7. Care4Talent stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek en stelt de klager op de hoogte van de eventueel genomen beslissingen.